Masz pytania? biuro@zutsulechow.pl +48 605 432 555

Zbiornik retencyjny podziemny

Zastosowanie:

Poziome zbiorniki retencyjne przeznaczone są do magazynowania wody pitnej po uzdatnianiu i pozwalają na wyrównanie okresowych deficytów wody w przypadku zwiększonego jej rozbioru, przekraczającego wydajność studni. Jednocześnie zmagazynowany zapas wody może być wykorzystany do celów przeciwpożarowych.

Posadowienie i montaż:

Posadowienie zbiornika należy przeprowadzić zgodnie z odrębnym projektem budowlanym, uwzględniającym miejsce i warunki zainstalowania, z tym jednak, że winien on spoczywać na betonowej podstawie, obejmującej cała długość zbiornika oraz minimum 1/3 jego obwodu lub w kolebie ziemnej wykonanej w gruncie ustabilizowanym, obejmującym 1⁄2 zbiornika. Zabrania się wypalania otworów w ściance zbiornika, przyspawywania jakichkolwiek elementów oraz dokonywania uderzeń mechanicznych. Powyższe czynności mogą doprowadzić do uszkodzenia ścianek i powłok ochronnych, co w konsekwencji może spowodować korodowanie zbiornika i uniemożliwić jego eksploatację. W trakcie wykonywania osypki ziemnej niedopuszczalny jest najazd ciężkiego sprzętu na ścianki obsypywanego zbiornika.

Konserwacja i remonty:

Konserwacja polega na utrzymaniu w należytym stanie wewnętrznych powierzchni zbiornika oraz sprzętu i armatury. Zaleca się dokonywanie, co 6 miesięcy przeglądu stanu wewnętrznego i w przypadku stwierdzenia miejscowych uszkodzeń powłoki, dokonać odpowiednich uzupełnień.